Regulamin

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.zlasu.pl jest prowadzony przez Adriana Wicińskiego działającego pod firmą ZLASU Adrian Wiciński z siedzibą w 30-389 Kraków, ul. Bartla 19b/52, NIP 8671988712 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zwanej dalej Sprzedającym.
2. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
4. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Kupujący – klient i konsument.
6. Konto elektroniczne – zbiór danych w systemie teleinformatycznym Sprzedającego, zabezpieczony loginem i hasłem podanym przez Kupującego, zawierający dane Kupującego oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowych.
7. Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę tylko i wyłącznie w zakresie jak najlepszej obsługi Klienta korzystającego ze strony zlasu.pl. Szczegóły dotyczące polityki prywatności znajdą Państwo w zakładce "Polityka prywatności"


§ 2 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży Towarów.
2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.
3. Klient kompletuje zamówienie, wybierając Towar, którym jest zainteresowany, przez wybór polecenia “DODAJ DO KOSZYKA” pod danym Towarem znajdującym się na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy. Wysłanie formularza następuje przez aktywację odpowiedniego pola w formularzu zamówienia. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy podawana jest cena łączna wybranych Towarów oraz łączny koszt wybranego sposobu Dostawy.
4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §2 ust. 4 powyżej.
6. Na podstawie złożonego zamówienia, Sprzedawca dokonuje weryfikacji dostępności w Sklepie Internetowym zamówionego przez Klienta Towaru.
7. W przypadku braku w Sklepie Internetowym zamówionego Towaru albo braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, gdy zakup Towarów od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.
8. Czas realizacji zamówienia w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
9. Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa Sprzedawca może zaproponować Klientowi:
a) anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia);
b) anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w racjonalnym terminie (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwa);
c) podział zamówienia oraz określenie terminu realizacji zamówienia w części, której realizacja pierwotnie nie jest możliwa (wybór tej opcji przez Klienta powoduje, że Dostawa dokonana zostanie w odrębnych przesyłkach, przy czym Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów Dostawy związanych z podziałem zamówienia).
10. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze:
a) stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich;
b) nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy;
c) nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych, jeżeli adres dostawy jest poza terytorium Polski.
11. Ostateczną ceną wiążącą strony Umowy sprzedaży jest cena Towaru zawarta na Stronie Internetowej Sklepu w momencie składania zamówienia przez Klienta.
12. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona jest każdorazowo w „KOSZYKU”, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy.
13. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy Mbank 29 1140 2004 0000 3102 7699 4156 (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy)
b) płatność elektroniczna, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A
c) Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro
14. Sprzedawca może zamieścić na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie orientacyjnych Dni Roboczych, potrzebnych do realizacji zamówienia.
15. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
16. Klient zobowiązany jest podać numer telefonu kontaktowego, który będzie przekazany Dostawcy w celu dokładnego umówienia terminu dostawy.
17. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy.
18. Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
19. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy, zgodnie z wolą Klienta, paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
20. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.
21. Przy realizacji dostaw zastosowanie mają przepisy Prawa Przewozowego.


§ 3 Gwarancja

1. Sprzedawca udzielana na produkty 24 miesięcznej gwarancji. 
2. Gwarancji nie podlega:
a) Naturalne zużycie mebli.
b) Uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas użytkowania.
c) Przebarwienia, zmatowienia, wybłyszczenia drewna powstałe podczas użytkowania.
d) Wypaczenia i pęknięcia w masie lameli (prostopadłe oraz równoległe do włókien) wynikające ze specyfiki naturalnego materiału jakim jest drewno.
e) Rozszczelnienia w masie lameli wynikające z okresowych wahań temperatury oraz wilgotności.


§ 4 Reklamacje

1. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia towarów wolnych od wad prawnych i fizycznych. Towary zakupione przez Konsumenta są objęte dwuletnią gwarancją liczoną od dnia dostawy.
2. Meble przeznaczone są do użytkowania wyłącznie wewnątrz pomieszczeń w temperaturze 15-30 stopni Celsjusza. Meble drewniane nie mogą być użytkowane na zewnątrz. Przechowywanie ich na słońcu, w wilgotnych pomieszczeniach lub w niskiej temperaturze może doprowadzić do powstania licznych pęknięć drewna, powierzchni lakierniczych a nawet zniekształcić mebel.
3. Meble drewniane olejowane należy czyścić wyłącznie środkami przeznaczonymi do ich pielęgnacji. Do pielęgnacji mebli nie należy używać mokrych, wilgotnych szmatek. Podczas użytkowania mebla należy unikać stawiania na nim przedmiotów mokrych lub gorących-mogą one spowodować rozpuszczenie ochronnej warstwy wosku i odbarwienie powierzchni. W takim przypadku należy ponownie olejować / zawoskować cały fragment mebla.
4. Drewno to materiał naturalny, posiadający własny rysunek i unikalną strukturę, dzięki czemu każdy wykonany przez nas mebel posiada indywidualny i niepowtarzalny charakter. Jego naturalne cechy powodują możliwość powstania różnic kolorystycznych w poszczególnych elementach mebla. Stosowanie różnych technologii barwienia przy produkcji mebli może spowodować różnicę wyeksponowania naturalnej struktury i rysunku drewna.
5. W Meblach z drewna o charakterze rustykalnym, sęki i pęknięcia stanowią o jego atrakcyjności. Zabezpieczamy je żywicą lub innym wypełniaczem. Takie drewno jest jednak bardziej wrażliwe na zmiany wilgotności i istnieje prawdopodobieństwo powiększania pęknięć lub powstawania nowych do czasu zakończenia aklimatyzacji w nowym miejscu . To zjawisko jest naturalne i nie może być podstawą reklamacji.
6. Wymiary produktów podane na stronie są wymiarami przybliżonymi. Drewno wraz ze zmianą wilgotności otoczenia zmienia swoją objętość, dlatego podane wymiary mogą różnić się od faktycznych w zakresie do kilku milimetrów.
7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych, które nie wpływają na funkcjonowanie mebla, w celu ulepszenia produktu.
8. Reklamację należy składać w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: meble@zlasu.pl. Prosimy o opisanie problemu oraz załączenie kilku dobrej jakości zdjęć przedstawiających problem.
9. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty ich wpłynięcia.
10. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Klienta do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści przez Klienta.
11. W przypadku reklamacji związanych z uszkodzeniem w transporcie zastosowanie mają obowiązujące przepisy Prawa Przewozowego oraz Kodeksu Cywilnego.


§ 5 Odstąpienie od Umowy 

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia Dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Konsument może odstąpić od umowy składając oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres meble@zlasu.pl
3. Klient nie może odstąpić od Umowy sprzedaży w przypadku zakupu mebla z oferty sklepu zlasu.pl, posiadającego na stronie produktu informację “MEBEL NA ZAMÓWIENIE” oraz innych meble wykonywane na indywidualne zamówienie klienta (wymiary, kolor, rodzaj wybarwienia).
4. W przypadku odstąpienia od umowy, konsument jest zobowiązany odesłać towar niezwłocznie, w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zaleca się wcześniejszy kontakt ze Sprzedawcą w celu ustalenia formy odbioru towaru przez Sprzedawcą lub inną osobę upoważnioną przez Sprzedawcę.
5. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym.
6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
7. Sprzedający dokonuje zwrotu świadczenia konsumenta na wskazany numer konta bankowego w terminie do 14 dni od daty otrzymania zwrotu towaru.

§ 6 Zwrot należności

W wypadku zwrotu wpłaconych przez Klienta środków Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 7 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Sklepu Internetowego i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Sklepu Internetowego.
2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Sklepu Internetowego.
3. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.06.2020.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl